Na evidenciju NSZ mogu da se prijave:

 1. nezaposlena lica koja traže posao;

 2. lica koja traže promenu posla;

 3. druga lica koja traže posao;

Nezaposlenim licem smatra se osoba od 15 do 65 godina, odnosno do ispunjenja za penziju, sposobna i odmah spremna da radi, koja nije zasnovala radni odnos ili na drugi način ostvarila pravo na rad.

Licem koje traži promenu posla smatra se osoba koja je u radnom odnosu, ali želi da promeni radno mesto.

Drugim licem koje traži posao smatra se osoba starija od 15 godina, koja traži posao, a ne pripada kategoriji nezaposlenih ili lica koja traže promenu posla, u smislu zakona.

 

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje:

 1. lična karta;

 2. radna knjižica;

 3. dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (orginalan dokument na uvid);

 4. akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu);

 5. drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenje, potvrde, izjave);.

 

Dokumentacija koju podnose strani državljani:

 1. lična karta za strance, radna knjižica i nostrifikovana diploma (stalno nastanjenje);

 2. radna knjižica, pasoš i nostrifikovana diploma (privremeni boravak).

 

Vaše obaveze su:

 1. da je javljate NSZ svaka 3 meseca (korisnici novčane naknade u roku od 30 dana), kao i na svaki poziv Službe;

 2. da u roku od 5 dana prijavite svaku promenu podataka (osnovni podaci, zaposlenje ili druga vrsta radnog angažovanja);

 3. da dostavljate dokaze o aktivnom traženju posla.